REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Znajdź sobie książkę”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Znajdź sobie książkę” (dalej: „Akcja Promocyjna”), która ma na celu promowanie czytelnictwa, książek wydanych przez wydawnictwa Grupy Wydawniczej Znak, partnerów promocyjno-handlowych Grupy Wydawniczej Znak, instytucji i ośrodków kultury, księgarń tradycyjnych oraz bibliotek.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana o Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscach oraz w trakcie eventów związanych z czytelnictwem i literaturą, takich jak np. targi książki, oraz w czasie ich promocji. Dokładny czas i miejsce poszczególnych odsłon Akcji Promocyjnej można śledzić na mapie umieszczonej na stronie www.wydawnictwoznak.pl/ZnajdzSobieKsiazke oraz na stronach internetowych i fanpage’ach partnerów Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

 

 • 2. Zasady Akcji Promocyjnej
 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba zainteresowana literaturą. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą brać udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji Promocyjnej.
 2. Akcja Promocyjna polega na śledzeniu przez Uczestników stron internetowych oraz fanpage’ów Organizatora oraz partnerów Akcji Promocyjnej oraz na poszukiwaniu kuponów uprawniających do odbioru upominków czytelniczych (dalej: „Upominki”) tj.:
 3. książek wydanych przez wydawnictwa Grupy Wydawniczej Znak;
 4. kuponów rabatowych, które będą możliwe do zrealizowania w terminie i miejscu wskazanych na kuponie;
 5. gadżetów promocyjnych (np. torby, kubki reklamujące książki wydane przez Grupę Wydawniczą Znak).

W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnicy będą  poszukiwali  kuponów z instrukcją opisującą, gdzie Uczestnik może zrealizować znaleziony kupon, tj. odebrać przysługujący mu Upominek oraz potwierdzić jego odbiór. Kupony będą umieszczone w kopertach lub paczkach oznaczonych logotypem Akcji Promocyjnej (#znajdzsobieksiazke), którego wzór stanowi załącznik_1  do niniejszego Regulaminu. Organizator wyda Uczestnikom Upominki na podstawie kuponów.   

 1. Wartość jednego Upominku nie przekracza 200 zł (dwieście złotych) brutto.
 2. Upominki nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.
 3. Po zakończeniu danej odsłony Akcji Promocyjnej, niewykorzystane Upominki: a) zostają zwrócone do Organizatora lub przedstawiciela Organizatora, lub b) pozostają u partnera Akcji Promocyjnej w celu przeprowadzenia kolejnej odsłony Akcji Promocyjnej, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Organizatorem a partnerem Akcji Promocyjnej.
 4. Zamieszczanie przez Uczestników zdjęć związanych tematycznie z Akcją Promocyjną (oznaczonych hasztagiem #znajdzsobieksiazke) w serwisach społecznościowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Organizator informuje, że Uczestnicy mogą publikować tylko takie zdjęcia, którymi mogą legalnie dysponować. 
 • 3. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie wydawnictwoznak.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik_2 do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

załącznik do regulaminu akcji promocyjnej  

informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, z którym kontaktować można się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Ujawnione w ramach współpracy dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     przeprowadzenia akcji promocyjnej i wykonania postanowień regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,

•     archiwizacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,

•     dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Uzasadnionym interesem administratora jest wykonanie zobowiązań spoczywających na nim jako organizatorze akcji promocyjnej, w tym spełnienia świadczenia i wykonania obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych, oraz obrona własnych praw, także w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: w zakresie ochrony pomieszczeń administratora, usług prawnych, kadrowych lub księgowych, usług IT oraz usług kurierskich/pocztowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) 14 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej (dane osobowe Uczestników); 2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później),, przy czym po zakończeniu akcji promocyjnej  będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2106 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu uczestnikom akcji przysługuje  sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przy odbiorze Upominku zgodnie z regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Upominku. Niepodanie danych uniemożliwi   wykonanie postanowień regulaminu. 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.